ІНСТРУКЦІЯ

ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ПЛАНУ РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

для первинних профспілкових організацій

(завантажити у форматі WORD )

І.  Загальні положення

Ця Інструкція встановлює порядок ведення бухгалтерського, обліку в первинних профспілкових організаціях, які не ведуть господарські операції і не отримують прибутку.

Бухгалтерський облік ведеться методом подвійного запису відповідно до плану рахунків. Ведення позабалансових рахунків здійснюється за простою системою (без застосування методу подвійного запису).

План рахунків бухгалтерського обліку є переліком рахунків і схем реєстрації та групування на них фактів діяльності організації. У ньому за десятковою системою наведені коди (номери) і найменування синтетичних рахунків (рахунків першого порядку) і субрахунків (рахунків другого порядку). Першою цифрою коду визначено клас рахунків, другою - номер синтетичного рахунку, третьою - номер субрахунку. Субрахунки використовуються виходячи з потреб.

КЛАС 1.  НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

 Рахунок 10 "Основні засоби"


Рахунок 10 інформації про об"єктів.


"Основні  засоби"  призначено для  обліку та узагальнення наявність та рух власних або отриманих на умовах оренди


До основних засобів належать матеріальні активи, які утримуються для здійснення адміністративних, соціально-культурних функцій, передачі в оренду, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року.Це комп'ютери,транспорт, інвентар, бібліотечні фонди та інше.

За дебетом рахунку 10 "Основні засоби" відображається надходження (придбаних, безоплатно отриманих) основних засобів на баланс, які обліковуються за первісною вартістю з ПДВ, та сума витрат, яка пов'язана з поліпшенням об'єкта (модернізація, модифікація, дообладнання, тощо) , дооцінка.

За кредитом - вибуття основних засобів внаслідок продажу,безоплатної передачі, ліквідації об"єкта основних засобів і сума уцінки основних засобів.

Рахунок 10 "Основні засоби" має субрахунки:

106 "Інвентар"

109 "Інші основні засоби".


Типові форми первинного обліку:

внутрішнього  переміщення)  основних

03-1  "Акт  приймання-передачі

засобів";

03-3 "Акт на списання основних'засобів";

03-4 "Акт на списання автотранспортних засобів"

03-6 "Інвентарна картка обліку основних засобів


Схеми бухгалтерських проводок :

Таблиця 1

 

п/п

Перелік бухгалтерських операцій

Дебет

Кредит

Сума в грн.

1

Придбання основних засобів:

 

 

 

1.1.

Перераховано за об"єкт

377

311

18000

1.2.

Введено   в   експлуатацію основні засоби

106,109

377

18000

1.3.

Перераховано    транспортній організіції за доставку

377

311

300

1.4.

Вартість послуг транспортної організації за доставку

106,109

377

300

2.

Безоплатно отримані основні засоби

106,109

48...

3000

3.

Ліквідація основних засобів

48

106,109

3000

 

Рахунок 13 "Знос основних засобів"

Рахунок 13 "Знос основних засобів" призначено для узагальнення інформації про нараховану амортизацію та індексацію зносу основних засобів, що підлягають амортизації.

За кредитом рахунку 13 "Знос основних засобів" відображається нарахування амортизації та індексації зносу основних засобів, за дебетом - зменшення суми зносу.

Аналітичний облік зносу основних засобів ведеться відповідно за видами основних засобів { комп"ютери,інвентар,транспорт, бібліотечний фонд тощо).

Схеми бухгалтерських проводок : Таблиця 2

 

п/п

Перелік бухгалтерських операцій

Дебет

Кредит

Сума в грн.

1

Нараховано      знос      на літературу

48…

13

350

 

 

 

 

 

2 .

Нараховано знос на основні засоби

48…

13

2400

 

КЛАС 2. ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНІ ЦІННОСТІ

Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації про наявність і рух предметів праці, що належать організації і призначені для використання у адмінстративних цілях,а також засобів праці, які включаютья до складу малоцінних та швидкозношуваних предметів.

Рахунок 20 "Товарно-матеріальні цінності"

Рахунок 20 "Товарно-матеріальні цінності" призначено для узагальнення інформації  про наявність і рух матеріалів,запасних частин,палива.

За дебетом рахунку 20 "Товарно-матеріальні цінності" відображаються надходження товарно-матеріальних цінностей, за кредитом - витрачання при експлуатації,уцінка тощо.

Рахунок 20 має такі субрахунки:

203 "Паливо"

207 "Запасні частини"

209 "Інші матеріали"

На субрахунку 203 "Паливо" (нафтопродукти, тверде паливо, мастильні матеріали)   обліковуються  наявність та рух палива, що придбавається для

експлуатації транспортних засобів. Тут також обліковуються оплачені талони на нафтопродукти.

На субрахунку 207 "Запасні частини" ведеться облік придбаних запасних частин, які використовуються для проведення ремонтів,заміни зношених частин транспортних засобів,а також автомобільних шин у запасі та обороті.

За дебетом субрахунку відображаються залишок і надходження, за кредитом  -  витрачання,  та інше вибуття запасних частин.

Автомобільні шини, що є на колесах та в запасі при автомобілі, які враховані в ціні автомобіля та включені в його інвентарну вартість, обліковуються у складі основних засобів.

Аналітичний облік запасних частин ведеться за місцями зберігання.

На субрахунку 209 "Інші матеріали" обліковуються наявність та рух різних товарно-матеріальних цінностей { подорожніх листів, канцтоварів, тонерів, картриджів, бланків суворого обліку, профспілкових квитків, тощо).

Рахунок 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"

Цей рахунок призначено для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух малоцінних та швидкозношуваних предметів, що належать профспілковій організації.

До малоцінних та швидкозношуваних предметів належать предмети, що використовуються протягом періоду не більше одного року, а також інвентар, інструмент, спеціальний одяг тощо.

За дебетом рахунку 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" відображаються за первісною вартістю придбані (отримані)предмети, за кредитом - за обліковою вартістю відпуск малоцінних та швидкозношуваних предметів в експлуатацію із списанням на рахунки обліку витрат ( Д-т рах.48), а також списання нестач і втрат від псування таких предметів.

З метою забезпечення збереження вказаних предметів в експлуатації організація повинна організувати належний контроль за їх рухом, зокрема оперативний облік у кількісному вираженні на забалансовому рахунку.

Аналітичний облік малоцінних та швидкозношуваних предметів ведеться за видами предметів по однорідних групах, установлених   виходячи з потреб.

 

КЛАС 3. КОШТИ, РОЗРАХУНКИ ТА ІНШІ АКТИВИ

Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації про наявність і рух грошових коштів у національній валюті та іноземній валюті у касах, на розрахункових (поточних) та інших рахунках у банках, грошових документів, фінансових інвестицій, дебіторської заборгованості.

Рахунок 30 "Каса"

Рахунок ЗО "Каса" призначений для узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів в касі.

Рахунок ЗО "Каса" має такі субрахунки:

301 "Каса в національній валюті"

302 "Каса  в іноземній валюті"

За дебетом рахунку ЗО "Каса" відображається надходження грошових і коштів в касу організації, за кредитом - виплата грошових коштів із каси.

Правила ведення касових операцій регламентуються "Порядком ведення касових операцій в національній валюті України", затверджених постановою НБУ від 2 лютого 1995р. 21.

Типові форми первинного обліку затверджено Наказом Мінстату України "Про затвердження типових форм первинного обліку касових операцій" N 51 від 15 лютого ,1996 р., який встановлює такі типові форми по обліку касових операцій :

КО-1 "Прибутковий касовий ордер";

КО-2 "Видатковий касовий ордер";

КО-3 "Журнал реєстрації прибуткових  та  видаткових  касових документів";

КО-3а "Журнал реєстрації прибуткових та  видаткових касових документів";

КО-4 "Касова книга";

КО-5 "Книга обліку прийнятих та виданих касиром грошей". Схема бухгалтерських проводок в таблиці 3.

Рахунок 31 "Рахунки в банках"

Рахунок 31 "Рахунки в банках" призначено для обліку наявності та руху грошових коштів, що знаходяться на рахунках в банку, які можуть бути використані для поточних операцій.

Рахунок 31 "Рахунки в банках" має такі субрахунки:

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

313 "Інші рахунки в банку в національній валюті"

За дебетом рахунку 31 "Рахунки в банках" відображається надходження грошових коштів, за кредитом - їх використання.

Банківські  операції  регламентуються  Інструкціями  НБУ    3  "Про відкриття банківських рахунків", 7 "Про безготівкові рахунки". Схема бухгалтерських проводок в таблиці 3.

Рахунок 33 "Інші кошти"

та про членські поточний

На рахунку 33 "Інші кошти" ведеться узагальнення інформації про наявність та рух грошових документів у національній валюті, які знаходяться в касі організації (поштових марок, сплачених проїзних документів, сплачених путівок до санаторіїв, пансіонатів, будинків відпочинку тощо), кошти в дорозі, тобто перераховані профспілковою організацією профспілкові внески в останніх числах місяця і зараховані на рахунок в перших числах наступного місяця.

Рахунок 33 "Інші кошти" має такі субрахунки:

331 "Грошові документи в національній валюті"

333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті"

грошових вибуття

За дебетом рахунку 33 "Інші кошти" відображається надходження документів  у касу організації та коштів в дорозі, за  кредитом

грошових документів та списання коштів у дорозі після їх зарахування на відповідні рахунки.

Аналітичний облік грошових документів ведеться за їх видами. Схема бухгалтерських проводок в таблиці 3.

Рахунок 35 "Поточні фінансові інвестиції

На рахунку 35 "Поточні фінансові інвестиції" ведеться облік наявності та руху поточних фінансових інвестицій, у тому числі:інвестицій у цінні папери, облігацій державних та місцевих позик, депозитних сертифікатів, акцій тощо.

Рахунок 35 "Поточні фінансові інвестиції" має такі субрахунки:

351 "Еквіваленти грошових коштів"

352 "Інші поточні фінансові інвестиції"

За дебетом рахунку 35 "Поточні фінансові інвестиції" відображається придбання (надходження) еквівалентів грошових коштів та поточних фінансових  інвестицій,  за кредитом - зменшення їх вартості та вибуття.

Аналітичний  облік  ведеться за видами фінансових інвестицій. Схема бухгалтерських проводок в таблиці 3.

Рахунок 37 "Розрахунки з різними дебіторами"

На рахунку 37 "Розрахунки з різними дебіторами" ведеться облік розрахунків за поточною дебіторською заборгованістю з різними  дебіторами.

Рахунок 37 "Розрахунки з різними дебіторами" має такі субрахунки: 372 "Розрахунки з підзвітними особами" 377 "Розрахунки з іншими дебіторами"

За дебетом рахунку 37 "Розрахунки з різними дебіторами" відображається виникнення дебіторської заборгованості, за кредитом - її погашення чи списання.

На субрахунку 372 "Розрахунки з підзвітними особами" ведеться облік розрахунків з підзвітними особами. Сальдо субрахунку може бути як дебетовим, так і кредитовим. Такі показники відображаються  розгорнуто.

На субрахунку 377 "Розрахунки з іншими дебіторами" ведеться облік розрахунків за різними операціями з організаціями, які надають послуги, постачають товарно-матеріальні цінності, усі види розрахунків з працівниками (крім розрахунків з оплати праці та з підзвітними особами), інші розрахунки.

Аналітичний облік ведеться за кожним дебітором, за видами заборгованості, термінами її виникнення й погашення.

 

Схеми бухгалтерських проводок :

Таблиця 3.

 

№ п/п

Перелік бухгалтерських операцій

Дебет

Кредит

Сума в грн.

1.

Отримані в касу кошти з розрахункового рахунку

301

311

1000

2.

Кошти видані під звіт

372

301

100

3.

Видана заробітна плата

661

301

900

4.

Передано підзвітною особою до каси залишок коштів

301

372

150

5.

Передано до банку кошти

311

301

150

6.

Сплачена вартість путівки в будинок відпочинку

377

311

2000

7.

Отримана путівка в будинок відпочинку

331

377

2000

8.

Сплачена часткова вартість путівки

301

377

600

9.

Видана путівка

377

331

600

10.

Списана на витрати решта вартості путівки

48...

331

1400

11.

Перераховані кошти на депозитний рахунок

313

311

10000

12.

Перерахована заборгованість постачальнику (кредитору)

631

311

1500

13.

Перерахований прибутковий податок

641...

311

200

14.

Перерахований збір на пенсійне страхування

651

311

100

15.

Перерахований збір на соціальне страхування

652

311

50

16.

Перерахований збір на випадок безробіття

653

311

20

17.

Перераховані членські внески відповідно до статуту

682

311

5000

18.

Здійснена передоплата постачальнику за товарно-матеріальні цінності

377

311

2800

19

Зараховані на баланс товарно-матеріальні цінності

209

377

2800

20.

Наданий авансовий звіт про відрядження

48...

372

300

21.

Нараховані         членські профспілкові         внески, перераховані   профспілковою організацією в останні числа місяця

333

48...

500

22.

Зараховані кошти на поточний рахунок  в  перших  числах наступного місяця

311

333

500

23.

Перераховані    кошти    для придбання        депозитних сертифікатів

352

311

8000

24.

Зараховані кошти на поточний рахунок   в   зв"язку   з закінченням терміну депозитного сертифікату

311

352

8000

 

Рахунок 48 "Цільове фінансування і цільові надходження"

 

На рахунку 4 8 "Цільове фінансування і цільові надходження" ведеться облік та узагальнення інформації про наявність та рух коштів, отриманих для  здійснення статутної діяльності відповідно до кошторису.

За кредитом рахунку 4 8 "Цільове фінансування і цільові надходження" відображаються кошти цільового призначення, отримані на статутну діяльність та на фінансування певних заходів, за дебетом - використані суми за  певними напрямками, а також повернення невикористаних сум.

Аналітичний  облік надходжень цих коштів та витрат проводиться за їх призначенням та джерелами надходжень.

Схеми бухгалтерських проводок :

Таблиця 4

 

 

 

 

 

п/п

Перелік бухгалтерських операцій

Дебет

Кредит

Сума в грн.

1.

Зараховані на поточний рахунок профспілкові внески, які відповідно до кошторису залишаються в організації

311

48-...

2500

2

Зараховані на поточний рахунок профспілкові внески, які відповідно до кошторису підлягають перерахуванню ФПУ

311

682

500

3

Перераховані кошти на поточний рахунок із фонду соціального страхування

311

48-...

1300

4

Перераховані кошти на поточний рахунок на цільові програми

311

48-...

1200

п.

Внесено в касу благодійний внесок

301

48-...

150

6

Списані послуги, відрядження, матеріали на витрати

48-...

377,372,209

 

 

7

Перераховані кошті ФПУ

48...

682

500

 

КЛАС 6. ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Рахунки   цього класу призначені  для  обліку даних  та узагальнення інформації про зобов'язання,які будуть погашені протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

На рахунках цього класу ведеться облік розрахунків з постачальниками,    розрахунків  з  податків  і  платежів,  розрахунків за страхуванням, розрахунків з оплати праці, а також інших розрахунків та операцій.

Рахунок 63 "Розрахунки з постачальниками"

На субрахунку 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" ведеться облік розрахунків з постачальниками за одержані товарно-матеріальні цінності, виконанні роботи і надані послуги.

За кредитом рахунку 631 "Розрахунки з постачальниками" відображається заборгованість за одержані від постачальників товарно-матеріальні цінності, прийняті роботи, послуги, за дебетом - її погашення, списання тощо.

Аналітичний облік ведеться окремо за кожним постачальником в розрізі кожного документа (рахунку) на сплату.

 

Схеми бухгалтерських проводок :

Таблиця 5

 

№ п/п

Перелік бухгалтерських операцій

Дебет

Кредит

Сума в грн.

1.

Оприбутковано тонер

209

631

125

2.

Перераховано за тонер

631

311

125

 

Рахунок 64 "Розрахунки за податками

Рахунок 64 "Розрахунки за податками " призначено для узагальнення інформації про розрахунки організації за усіма видами платежів до бюджету, включаючи податки з працівників організації, та за фінансовими санкціями, що справляються в дохід бюджету.

Порядок справляння таких платежів регулюється чинним законодавством.

За кредитом рахунку 64 "Розрахунки за податками" відображаються нараховані  платежі до бюджету, за дебетом -їх сплата, списання тощо.

Рахунок 64 "Розрахунки за податками й платежами" має такі субрахунки:

641 "Розрахунки з бюджетом по прибутковому податку"

642 "Розрахунки з бюджетом по податку на прибуток"

Аналітичний облік розрахунків за податками й платежами ведеться за їх видами.

Рахунок 65 "Розрахунки за страхуванням"

На рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням" ведеться облік розрахунків за зборами на обов'язкове державне пенсійне страхування, на обов'язкове соціальне страхування, на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття тощо.

За кредитом рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням" відображаються нараховані зобов'язання за страхуванням, а також одержані від органів страхування кошти, за дебетом - погашення заборгованості та витрачання коштів страхування в організації.

Порядок справляння та використання зборів на обов'язкове державне пенсійне страхування, на обов'язкове соціальне страхування, на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття та на інші види страхування регулюється чинним законодавством.

Рахунок 65 "Розрахунки за страхуванням" має такі субрахунки:

651 "За пенсійним забезпеченням"

652 "За соціальним страхуванням"

653 "За страхуванням на випадок безробіття"

На субрахунку 651 "За пенсійним забезпеченням" ведеться облік розрахунків з Пенсійним фондом за збором на обов'язкове державне пенсійне страхування.

На субрахунку 652 "За соціальним страхуванням" ведеться облік розрахунків з Фондом соціального страхування за збором на обов'язкове соціальне страхування.

На субрахунку 653 "За страхуванням на випадок безробіття" ведеться облік розрахунків з Державним бюджетом за збором на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття. Схема бухгалтерських проводок в таблиці 6.

Рахунок 66 "Розрахунки з оплати праці"

На рахунку 66 "Розрахунки з оплати праці" ведеться узагальнення інформації про розрахунки з персоналом, який відноситься як до облікового, так і до необлікового складу організації, з оплати праці (за всіма видами заробітної плати, премій, допомог тощо), а також розрахунки за неодержану персоналом у встановлений термін суму з оплати праці (розрахунки з депонентами).

 

Рахунок 66 "Розрахунки з оплати праці" має такі субрахунки:

661 "Розрахунки за заробітною платою"

662 "Розрахунки з депонентами"

За кредитом рахунку 66 "Розрахунки з оплати праці" відображаються нарахована працівникам основна та додаткова заробітна плата, премії, допомога за тимчасовою непрацездатністю, інші нарахування, за дебетом -виплата заробітної плати, премій, допомоги тощо, а також суми утриманих податків, платежів за виконавчими документами, вартість одержаних матеріалів, продукції та товарів в рахунок заробітної плати та інші утримання із сум оплати праці персоналу.

Нараховані, але не одержані персоналом у встановлений строк суми з оплати праці відображаються за дебетом субрахунку 661 "Розрахунки за заробітною  платою"  та  кредитом субрахунку 662 "Розрахунки з депонентами".

Аналітичний облік розрахунків з персоналом ведеться за кожним працівником, видам виплат та утримань.

Схема бухгалтерських проводок в таблиці 6.

Рахунок 68 "Розрахунки за іншими операціями"

На рахунку 68 "Розрахунки за іншими операціями" ведеться узагальнена інформація про розрахунки з підвідомчими організаціями за різними операціями.

Рахунок 68 "Розрахунки за різними операціями " має такі субрахунки: 682 "Внутрішні розрахунки" 685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

На субрахунку 682 "Внутрішні розрахунки" ведеться облік всіх видів поточних розрахунків з підвідомчими організаціями.

На субрахунку 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" ведеться облік операцій з різними організаціями за операціями некомерціиного характеру (учбовими закладами, гуртожитками, організаціями комунального господарства) і особами за різними операціями.

Аналітичний облік розрахунків з іншими кредиторами ведеться окремо за підприємствами, організаціями, установами та фізичними особами, з якими здійснюються розрахунки.

 

Схеми бухгалтерських проводок :

Таблиця 6

 

Перелік бухгалтерських

Дебет

Кредит

Сума в грн.

п/п

операцій

 

 

 

1.

Нарахована заробітна плата, матеріальна допомога тощо

48-...

661

2000

2.

Нарахування на заробітну плату :

 

 

 

3.

а)збір до пенсійного фонду

48-...

651

640

4

б)збір до фонду соціального страхування

48-...

652

80

5.

б)збір до фонду безробіття

48-...

653

ЗО

6.

Утримання :

а)збір до пенсійного фонду

661

651

40

7.

б)збір до фонду безробіття

661

653

10

8.

в)прибутковий податок

661

641

354

9.

Г)профспілкові внески

661

685

20 '

10.

Виплачена заробітна плата, матеріальна допомога тощо

661

301

1596

11.

Утримана із заробітної плати сума в погашення збитків від псування матеріальних цінностей

661

377

120

12.

Депонована заробітна плата

661

662

150

13.

Утримані із заробітної плати суми аліментів

661

685

70

14.

Утримані із заробітної плати підзвітні суми

661

372

20

 

КЛАС 0. ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові рахунки призначені для узагальнення інформації про наявність і рух бланків суворого обліку;

Бухгалтерський облік указаних цінностей ведеться за простою системою, за якою записи про надходження, вибуття, використання бланків суворого обліку з балансу проводяться тільки на позабалансовому рахунку з вказуванням змісту і кількісно-вартісних показників операції ( без суми).

Рахунок 08 "Бланки суворого обліку"

На цьому рахунку ведеться облік наявності та руху бланків суворого обліку та суворої звітності, зокрема документів, що засвідчують особу, трудовий стаж тощо (свідоцтва, посвідчення, трудові книжки, членські профспілкові квитки,квитки на проїзд, абонементні талони, довіреності на одержання цінностей тощо).

Перелік документів, які відносяться до бланків суворого обліку та суворої звітності, порядок їх зберігання й використання встановлюються відповідними нормативно-правовими актами.

Збільшення залишку рахунку 08 "Бланки суворого обліку" відбувається при надходженні (прийнятті на облік) бланків суворого обліку, зменшення -після використання або списання як непридатних чи таких, що не є в наявності.

Бланки суворого обліку відображаються за умовною вартістю в установленому законом порядку ( так, бланки довіреностей - за ціною 1,50 грн. за 1 бланк).

Бланки суворого обліку, вартість яких відображена на позабалансових рахунках, підлягають інвентаризації в порядку, що діє для цінностей, відображених на балансових рахунках відповідного класу.

Аналітичний облік ведеться за кожним бланком та місцями їх зберігання.

 

 
Ablabar©  

колективна
угода