КЛАС 1.  НЕОБОРОТНІ АКТИВИ
(завантажити у форматі WORD)

Рахунок 10 "Основні засоби"


Рахунок 10 "Основні  засоби"  призначено для  обліку та узагальнення наявність та рух власних або отриманих на умовах оренди

До основних засобів належать матеріальні активи, які утримуються для здійснення адміністративних, соціально-культурних функцій, передачі в оренду, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року.Це комп'ютери,транспорт, інвентар, бібліотечні фонди та інше.

За дебетом рахунку 10 "Основні засоби" відображається надходження (придбаних, безоплатно отриманих) основних засобів на баланс, які обліковуються за первісною вартістю з ПДВ, та сума витрат, яка пов'язана з поліпшенням об'єкта (модернізація, модифікація, дообладнання, тощо) , дооцінка.

За кредитом - вибуття основних засобів внаслідок продажу,безоплатної передачі, ліквідації об"єкта основних засобів і сума уцінки основних засобів.

Рахунок 10 "Основні засоби" має субрахунки:

106 "Інвентар"

109 "Інші основні засоби".


Типові форми первинного обліку:

внутрішнього  переміщення)  основних

03-1  "Акт  приймання-передачі

засобів";

03-3 "Акт на списання основних'засобів";

03-4 "Акт на списання автотранспортних засобів"

03-6 "Інвентарна картка обліку основних засобів


Схеми бухгалтерських проводок :

Таблиця 1

 

п/п

Перелік бухгалтерських операцій

Дебет

Кредит

Сума в грн.

1

Придбання основних засобів:

 

 

 

1.1.

Перераховано за об"єкт

377

311

18000

1.2.

Введено   в   експлуатацію основні засоби

106,109

377

18000

1.3.

Перераховано    транспортній організіції за доставку

377

311

300

1.4.

Вартість послуг транспортної організації за доставку

106,109

377

300

2.

Безоплатно отримані основні засоби

106,109

48...

3000

3.

Ліквідація основних засобів

48

106,109

3000

 

Рахунок 13 "Знос основних засобів"

Рахунок 13 "Знос основних засобів" призначено для узагальнення інформації про нараховану амортизацію та індексацію зносу основних засобів, що підлягають амортизації.

За кредитом рахунку 13 "Знос основних засобів" відображається нарахування амортизації та індексації зносу основних засобів, за дебетом - зменшення суми зносу.

Аналітичний облік зносу основних засобів ведеться відповідно за видами основних засобів { комп"ютери,інвентар,транспорт, бібліотечний фонд тощо).

Схеми бухгалтерських проводок : Таблиця 2

 

п/п

Перелік бухгалтерських операцій

Дебет

Кредит

Сума в грн.

1

Нараховано      знос      на літературу

48…

13

350

 

 

 

 

 

2 .

Нараховано знос на основні засоби

48…

13

2400

 
Ablabar©  

колективна
угода