КЛАС 3. КОШТИ, РОЗРАХУНКИ ТА ІНШІ АКТИВИ

(завантажити у форматі WORD)

Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації про наявність і рух грошових коштів у національній валюті та іноземній валюті у касах, на розрахункових (поточних) та інших рахунках у банках, грошових документів, фінансових інвестицій, дебіторської заборгованості.

Рахунок 30 "Каса"

Рахунок ЗО "Каса" призначений для узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів в касі.

Рахунок ЗО "Каса" має такі субрахунки:

301 "Каса в національній валюті"

302 "Каса  в іноземній валюті"

За дебетом рахунку ЗО "Каса" відображається надходження грошових і коштів в касу організації, за кредитом - виплата грошових коштів із каси.

Правила ведення касових операцій регламентуються "Порядком ведення касових операцій в національній валюті України", затверджених постановою НБУ від 2 лютого 1995р. 21.

Типові форми первинного обліку затверджено Наказом Мінстату України "Про затвердження типових форм первинного обліку касових операцій" N 51 від 15 лютого ,1996 р., який встановлює такі типові форми по обліку касових операцій :

КО-1 "Прибутковий касовий ордер";

КО-2 "Видатковий касовий ордер";

КО-3 "Журнал реєстрації прибуткових  та  видаткових  касових документів";

КО-3а "Журнал реєстрації прибуткових та  видаткових касових документів";

КО-4 "Касова книга";

КО-5 "Книга обліку прийнятих та виданих касиром грошей". Схема бухгалтерських проводок в таблиці 3.

Рахунок 31 "Рахунки в банках"

Рахунок 31 "Рахунки в банках" призначено для обліку наявності та руху грошових коштів, що знаходяться на рахунках в банку, які можуть бути використані для поточних операцій.

Рахунок 31 "Рахунки в банках" має такі субрахунки:

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

313 "Інші рахунки в банку в національній валюті"

За дебетом рахунку 31 "Рахунки в банках" відображається надходження грошових коштів, за кредитом - їх використання.

Банківські  операції  регламентуються  Інструкціями  НБУ    3  "Про відкриття банківських рахунків", 7 "Про безготівкові рахунки". Схема бухгалтерських проводок в таблиці 3.

Рахунок 33 "Інші кошти"

та про членські поточний

На рахунку 33 "Інші кошти" ведеться узагальнення інформації про наявність та рух грошових документів у національній валюті, які знаходяться в касі організації (поштових марок, сплачених проїзних документів, сплачених путівок до санаторіїв, пансіонатів, будинків відпочинку тощо), кошти в дорозі, тобто перераховані профспілковою організацією профспілкові внески в останніх числах місяця і зараховані на рахунок в перших числах наступного місяця.

Рахунок 33 "Інші кошти" має такі субрахунки:

331 "Грошові документи в національній валюті"

333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті"

грошових вибуття

За дебетом рахунку 33 "Інші кошти" відображається надходження документів  у касу організації та коштів в дорозі, за  кредитом

грошових документів та списання коштів у дорозі після їх зарахування на відповідні рахунки.

Аналітичний облік грошових документів ведеться за їх видами. Схема бухгалтерських проводок в таблиці 3.

Рахунок 35 "Поточні фінансові інвестиції

На рахунку 35 "Поточні фінансові інвестиції" ведеться облік наявності та руху поточних фінансових інвестицій, у тому числі:інвестицій у цінні папери, облігацій державних та місцевих позик, депозитних сертифікатів, акцій тощо.

Рахунок 35 "Поточні фінансові інвестиції" має такі субрахунки:

351 "Еквіваленти грошових коштів"

352 "Інші поточні фінансові інвестиції"

За дебетом рахунку 35 "Поточні фінансові інвестиції" відображається придбання (надходження) еквівалентів грошових коштів та поточних фінансових  інвестицій,  за кредитом - зменшення їх вартості та вибуття.

Аналітичний  облік  ведеться за видами фінансових інвестицій. Схема бухгалтерських проводок в таблиці 3.

Рахунок 37 "Розрахунки з різними дебіторами"

На рахунку 37 "Розрахунки з різними дебіторами" ведеться облік розрахунків за поточною дебіторською заборгованістю з різними  дебіторами.

Рахунок 37 "Розрахунки з різними дебіторами" має такі субрахунки: 372 "Розрахунки з підзвітними особами" 377 "Розрахунки з іншими дебіторами"

За дебетом рахунку 37 "Розрахунки з різними дебіторами" відображається виникнення дебіторської заборгованості, за кредитом - її погашення чи списання.

На субрахунку 372 "Розрахунки з підзвітними особами" ведеться облік розрахунків з підзвітними особами. Сальдо субрахунку може бути як дебетовим, так і кредитовим. Такі показники відображаються  розгорнуто.

На субрахунку 377 "Розрахунки з іншими дебіторами" ведеться облік розрахунків за різними операціями з організаціями, які надають послуги, постачають товарно-матеріальні цінності, усі види розрахунків з працівниками (крім розрахунків з оплати праці та з підзвітними особами), інші розрахунки.

Аналітичний облік ведеться за кожним дебітором, за видами заборгованості, термінами її виникнення й погашення.

 

Схеми бухгалтерських проводок :

Таблиця 3.

 

№ п/п

Перелік бухгалтерських операцій

Дебет

Кредит

Сума в грн.

1.

Отримані в касу кошти з розрахункового рахунку

301

311

1000

2.

Кошти видані під звіт

372

301

100

3.

Видана заробітна плата

661

301

900

4.

Передано підзвітною особою до каси залишок коштів

301

372

150

5.

Передано до банку кошти

311

301

150

6.

Сплачена вартість путівки в будинок відпочинку

377

311

2000

7.

Отримана путівка в будинок відпочинку

331

377

2000

8.

Сплачена часткова вартість путівки

301

377

600

9.

Видана путівка

377

331

600

10.

Списана на витрати решта вартості путівки

48...

331

1400

11.

Перераховані кошти на депозитний рахунок

313

311

10000

12.

Перерахована заборгованість постачальнику (кредитору)

631

311

1500

13.

Перерахований прибутковий податок

641...

311

200

14.

Перерахований збір на пенсійне страхування

651

311

100

15.

Перерахований збір на соціальне страхування

652

311

50

16.

Перерахований збір на випадок безробіття

653

311

20

17.

Перераховані членські внески відповідно до статуту

682

311

5000

18.

Здійснена передоплата постачальнику за товарно-матеріальні цінності

377

311

2800

19

Зараховані на баланс товарно-матеріальні цінності

209

377

2800

20.

Наданий авансовий звіт про відрядження

48...

372

300

21.

Нараховані         членські профспілкові         внески, перераховані   профспілковою організацією в останні числа місяця

333

48...

500

22.

Зараховані кошти на поточний рахунок  в  перших  числах наступного місяця

311

333

500

23.

Перераховані    кошти    для придбання        депозитних сертифікатів

352

311

8000

24.

Зараховані кошти на поточний рахунок   в   зв"язку   з закінченням терміну депозитного сертифікату

311

352

8000

 

Рахунок 48 "Цільове фінансування і цільові надходження"

 

На рахунку 4 8 "Цільове фінансування і цільові надходження" ведеться облік та узагальнення інформації про наявність та рух коштів, отриманих для  здійснення статутної діяльності відповідно до кошторису.

За кредитом рахунку 4 8 "Цільове фінансування і цільові надходження" відображаються кошти цільового призначення, отримані на статутну діяльність та на фінансування певних заходів, за дебетом - використані суми за  певними напрямками, а також повернення невикористаних сум.

Аналітичний  облік надходжень цих коштів та витрат проводиться за їх призначенням та джерелами надходжень.

Схеми бухгалтерських проводок :

Таблиця 4

 

 

 

 

 

п/п

Перелік бухгалтерських операцій

Дебет

Кредит

Сума в грн.

1.

Зараховані на поточний рахунок профспілкові внески, які відповідно до кошторису залишаються в організації

311

48-...

2500

2

Зараховані на поточний рахунок профспілкові внески, які відповідно до кошторису підлягають перерахуванню ФПУ

311

682

500

3

Перераховані кошти на поточний рахунок із фонду соціального страхування

311

48-...

1300

4

Перераховані кошти на поточний рахунок на цільові програми

311

48-...

1200

п.

Внесено в касу благодійний внесок

301

48-...

150

6

Списані послуги, відрядження, матеріали на витрати

48-...

377,372,209

 

 

7

Перераховані кошті ФПУ

48...

682

500

 

 
Ablabar©  

колективна
угода