1.      Доплата бібліотекарям 
2.      Пенсія за вислугу років 
3.      Військова служба – теж стаж 
4.      Логопед – не педпрацівник 
5.      Матеріальна допомога педпрацівникам 
6.      Педагогічний стаж за сумісництвом 
7.      Право на додаткову відпустку 
8.      Чи оплачується директору завідування кабінетом? 
9.      Оплата праці вчителів початкових класів 
10.  Трудовий стаж 
11.  Я – заступник директора 
12.  Зарплата більша у магістра? 
 

ДОПЛАТА БІБЛІОТЕКАРЯМ

Як оплачується робота з бібліо­течним фондом підручників?

Документом, в якому чітко і логічно визна­чено порядок встановлення доплати за завіду­вання бібліотекою є наказ Міністерства освіти і науки України від 24.02.2005 р. № 118 «Про внесення змін до Інструкції про порядок об­числення заробітної плати працівників освіти», виданий на виконання постанови Кабінету Міністрів України  від 25.08.2004 р. № 1096 «Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності».

Цим наказом пункт 58 Інструкції викладено в редакції:«У загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах, штатними роз­писами яких не передбачено посаду бібліоте­каря, педагогічним та іншим працівникам, які ведуть бібліотечну роботу та роботу з бібліо­течним фондом підручників, установлюється доплата за завідування бібліотекою — 10 відсотків від посадового окладу (ставки заро­бітної плати).

Якщо в закладі є штатна посада бібліотечно­го працівника, за завідування бібліотекою вста­новлюється доплата — 5 — 15 відсотків від по­садового окладу. Конкретний розмір доплати встановлюється керівником навчального закла­ду за погодженням з профспілковим комітетом, ураховуючи розмір фонду підручників, з яким працюють».

Саме цим нормативним документом мали б і мають керуватися керівники навчальних закладів та органів управління освітою. З питання несвоє­часного прийняття рішення про встановлення доплат (або не прийняття такого рішення взагалі) можна порекомендувати звернутись до місцевих органів влади або безпосередньо до суду.

 

 

ПЕНСІЯ ЗА ВИСЛУГУ РОКІВ

Постановою Кабінету Міністрів України від 4 лис­топада 1993 року № 909 (із змінами і доповненнями) зат­верджено Перелік закладів і установ освіти, охорони здо­ров'я та соціального захисту і посад, робота на яких дає пра­во на пенсію - за вислугу років. Посади інструктора з прак­тичної їзди, вихователя гурто­житку в ньому не передбачені, тому права на пенсію за вис­лугу років ці особи не мають.

Необхідний стаж роботи для призначення пенсії за вис­лугу років визначено в статті 55 Закону України «Про пенсійне забезпечення», де зазна­чено, що працівники освіти, охорони здоров'я та соціаль­ного забезпечення, якщо ма­ють спеціальний стаж роботи від 25 до 30 років, за пере­ліком, що затверджується у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України, незалежно від віку мають пра­во на пенсію за вислугу років. Такий порядок і був затвер­джений постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.93 р. № 909. У постанові зазначено, що пенсію за вис­лугу років працівникам осві­ти, охорони здоров'я і со­ціального захисту признача­ють за стажу роботи не менш як 25 років.

 

ВІЙСЬКОВА СЛУЖБА - ТЕЖ СТАЖ

Чи входить до педагогічного ста­жу служба в Радянській Армії?

До стажу педагогічної ро­боти для виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним праців­никам навчальних закладів і установ освіти зараховується час перебування громадян Ук­раїни на військовій службі. Таке право визначено в По­рядку виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним праців­никам навчальних закладів та установ освіти, який затвер­джено постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 року № 78 (із змінами і доповненнями). Обмежень і винятків щодо пункту 5 цьо­го Порядку не передбачено.

 

ЛОГОПЕД - НЕ ПЕДПРАЦІВНИК

Бухгалтерія здійснює виплати по заборгованості за комунальні послуги педагогічним працівникам. Мені в цьому відмовлено, мотивую­чи тим, що посади логопеда не має у переліку педагогічних пра­цівників. Чи правомірна така відмова?

У діях бухгалтерії немає по­рушення Вашого права. В Пе­реліку посад педагогічних та науково-педагогічних праців­ників, затвердженому постановою Кабінету Міністрів Ук­раїни від 14 червня 2000 року № 963, немає посади логопе­да, тому на Вас не поширюєть­ся дія абзацу першого части­ни 4 статті 57 Закону України «Про освіту».

 

МАТЕРІАЛЬНА ДОПОМОГА ТЕХПРАЦІВНИКАМ

Чи маємо ми право на виплату - матеріальної допомоги на оздоровлення? — запитують техпрацівники ЗОШ І III ступенів.

Наказом Міністерства ос­віти і науки України від 25 жовтня 2005 року № 614 до­повнено пункт 4 підпунктом 5 наказу цього самого міністерства від 26 вересня 2005 року № 557 такого змісту: «Керівникам навчаль­них закладів, установ освіти та наукових установ надати право в межах фонду заробі­тної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків, надавати працівникам мате­ріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, в сумі не більш як один посадовий оклад на рік, крім матеріаль­ної допомоги на поховання; затверджувати порядок і роз­міри преміювання працівників відповідно до особистого вне­ску в загальні результати ро­боти в межах коштів на оп­лату праці».

Керівникам надано право в межах фонду заробітної пла­ти вирішувати питання надан­ня матеріальної допомоги.

 

ПЕДАГОГІЧНИЙ СТАЖ ЗА СУМІСНИЦТВОМ

Працювала за сумісництвом вик­ладачем технікуму в 1985 — 1986 роках з ве­ресня по травень, прочитала 221 навчальну годину. Чи зара­ховується мені педагогічний стаж?

Постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 року № 78 затверджено порядок виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним праців­никам навчальних закладів і установ освіти. До стажу пе­дагогічної роботи для випла­ти надбавки за вислугу років педагогічних та науково-педа­гогічних працівників (далі — стаж педагогічної роботи) зараховується час роботи на по­садах, передбачених пере­ліком, затвердженим постано­вою Кабінету Міністрів Ук­раїни від 14 червня 2000 р. № 963.

До стажу педагогічної ро­боти зараховується робота на відповідних посадах у закла­дах освіти СРСР.

Працівникам підприємств, установ, організацій, які, крім основної роботи, займалися викладацькою роботою у на­вчальних закладах обсягом не менш як 180 годин на навчальний рік, до стажу педагогіч­ної роботи-для виплати надбавки за вислугу років зара­ховуються місяці, протягом яких проводилася виклада­цька робота.

Працівникам підприємств, установ, організацій, які, крім основної роботи, працювали за сумісництвом на посадах на­уково-педагогічних або педа­гогічних працівників з обсягом роботи не менш, як на 0,25 по­садового окладу (ставки заро­бітної плати), до стажу педа­гогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років за­раховується період роботи на цих посадах.

 

ПРАВО НА ДОДАТКОВУ ВІДПУСТКУ

Розкажіть, будь ласка, хто має право на відпустку без збереження заробітної плати.

Згідно з Законом України «Про відпустки» праці­вники мають право на відпустку без збереження заробітної плати тер­міном не більш як 15 днів, а деяким категоріям така відпустка надаєть­ся за їх заявою в обов'язковому порядку. Якщо заяви про надання такої відпустки були подані працівниками, то вони використали це право відповідно до законодавства.

 

 

ЧИ ОПЛАЧУЄТЬСЯ ДИРЕКТОРУ ЗАВІДУВАННЯ КАБІНЕТОМ?

В «Інструкції про порядок обчис­лення заробітної плати» зазначається, що в сільській місцевості ди­ректори шкіл та їхні заступ­ники при відсутності вчителів можуть читати не більш як 12 годин на тиждень (480 го­дин на рік) з дозволу відповід­ного органу управління освіти.

Чи правильно нараховує бух­галтерія зарплату керівнику: відділ освіти РДА дозволив чи­тати 12 годин у зв'язку з відсутністю в школі спеціалі­ста. Але в бухгалтерії нарахо­вують оплату лише за дев'ять годин, а три години подається «Табелем замін» як фактично прочитані. Таким чином, за ка­нікулярний час нараховують лише за дев'ять годин. При та­рифікації встановлено річну оп­лату дев'ять чи 12 годин?

Вчителям - предметникам встановлена доплата за заві­дування навчальним кабінетом в розмірі 10 13 відсотків від ставки. Але бухгалтерія дирек­тору і заступнику не оплачує за завідування кабінетом, хоч кабінети і відповідають всім вимогам. Чи є розпорядження про неоплату директору і зас­тупнику за завідування кабіне­том?

Учитель анг­лійської мови пере­буває на курсах підвищення кваліфікації. В школі спеціаліста немає, а тому уроки замінюють мате­матикою, фізикою, фізкульту­рою. В бухгалтерії вимагають, щоб проти прізвища матема­тика вказати, що замінював і читав англійську мову (хоч і читалась математика) тому, що не будуть оплачувати ви­читані години заміни. Як бути в малокомплектній школі, коли часто основні предмети чита­ють не спеціалісти? Чи пра­вильна вимога бухгалтерії?

Питання, пов*язані з умовами залучення до викладацької роботи керівних працівників закладів освіти, врегульовані в п. 91 Інструкції про поря­док обчислення заробітної плати працівників освіти, зат­вердженої наказом Міністер­ства освіти України від 15 квітня 1993 року № 102.

Згідно із зазначеним доку­ментом керівні працівники закладів освіти можуть вести викладацьку роботу чи занят­тя з гуртками в цьому закладі, але не більш як дев'ять годин на тиждень (360 годин на рік), якщо вони по основній по­саді отримують повний поса­довий оклад (ставку).

У сільській місцевості дирек­тори та їхні заступники при відсутності вчителів або вик­ладачів з відповідних предметів можуть вести викладацьку ро­боту обсягом не більш як 12 годин на тиждень (480 годин на рік) з дозволу відповідного орга­ну управління освіти.

Інші працівники закладів освіти можуть вести виклада­цьку роботу або заняття з гуртківцями у цьому самому зак­ладі освіти, але в середньому не більш як дві години (12 го­дин на тиждень, 480 годин на рік), якщо вони по основній роботі отримують повний по­садовий оклад, (ставку).

У випадках, коли ці праців­ники отримують за основною посадою 0,5 посадового окла­ду (ставки), їм дозволяється ве­сти викладацьку роботу в се­редньому не більш як три го­дини на день (18 годин на тиж­день, 720 годин на рік).

Усім цим працівникам за нор­му годин, визначену вище, оп­лата проводиться понад основ­ний посадовий оклад (ставку) у порядку, передбаченому відповідно для учителів, вик­ладачів та керівників гуртків (за тарифікацією).

За Години викладацької ро­боти чи занять з гуртками, виконані, як виняток, у зв'яз­ку з виробничою необхідністю понад норму, зазначену в цьо­му пункті, проводиться пого­динна оплата за фактичну кількість годин, але не більш як 240 годин на рік.

Умови призначення завідуючих кабінетами та здійснення доплат за виконання цих обов*язків в ряді нор­мативно-правових актів.

Так, відповідно до ст. 25 За­кону України «Про загальну середню освіту» педагогічне на­вантаження вчителя, крім на­вчальних годин, охоплює інші види педагогічної діяльності, зокрема завідування навчальни­ми кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянка­ми. Згідно з нормами зазначе­ної вище статті та постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1096 «Про встановлення розміру доп­лати за окремі види педагогіч­ної діяльності «за завідування на­вчальними кабінетами працівни­кам навчальних закладів вста­новлюється доплата у розмірі 10 — 15 відсотків у співвідношенні до тарифної ставки.

Конкретні розміри доплат за завідування навчальними кабінетами встановлені в п. 41 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти (в редакції згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 24 лютого 2005 року № 118). Пе­редбачено, що учителям, іншим працівникам загально­освітніх навчальних закладів за завідування навчальними кабінетами проводиться до­даткова оплата в розмірі 10 —13 відсотків від посадового окладу (ставки заробітної пла­ти). Конкретний розмір доп­лат установлюється керівни­ком навчального закладу за погодженням з профспілковими комітетом.

Щодо умов призначення за­відуючих навчальними кабіне­тами, то згідно з п. 48 Поло­ження про загальноосвітній навчальний заклад, затвердже­ного постановою Кабінету Міністрів України від 14 чер­вня 2000 року № 964, керів­ник загальноосвітнього на­вчального закладу призначає завідуючих навчальними кабі­нетами, майстернями, на­вчально-дослідними ділянка­ми, їхні права та обов'язки визначаються нормативно-пра­вовими актами Міністерства освіти і науки України, пра­вилами внутрішнього розпорядку за статутом загальноосвітнього навчального закладу.

Відповідно до п. 4.6 Примірного статуту загальноосвітнього навчального закладу, затвердже­ного наказом Міністерства осв­іти і науки України від 29 квітня 2002 року № 284, завідуючих на­вчальними кабінетами, майстер­нями, навчально-дослідними ділянками призначає директор навчального закладу.

Згідно з нормами п. 7.1. По­ложення про навчальні кабі­нети загальноосвітніх навчаль­них закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20 липня 2004 року № 601, роботою кабі­нету керує завідувач, якого призначає директор з числа досвідчених учителів наказом по загальноосвітньому на­вчальному закладу.

Відповідно до п. 6.6. Поло­ження про кабінет інформати­ки та інформаційно-комуніка­ційних технологій навчання за­гальноосвітніх навчальних зак­ладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20 травня 2004 року № 407, завідувач кабінету при­значається наказом директора навчального закладу з числа вчителів, які мають відповідну освіту і проводять заняття у цьому кабінеті.

Водночас треба зауважити, що педагогічна робота керів­них працівників навчальних закладів, виконання учителями середніх загальноосвітніх на­вчальних закладів обов'язків по завідуванню навчальними кабінетами не є сумісництвом (п. 8 Переліку робіт, які не є сумісництвом, затвердженого наказом Міністерства прані України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28 червня 1993 року № 43).

Зважаючи на вищевикладене, за умови виконання керів­ними працівниками закладів освіти, які ведуть викладацьку роботу з певного предмета, обов'язків по завідуванню відповідними навчальними ка­бінетами, підстав для відмо­ви у встановленні доплат немає.

Питання оплати праці за заміщення тимчасово відсутніх вчителів вирішуються з дотриманням норм п.73 Інструкції про порядок обчис­лення заробітної плати прац­івників освіти. Відповідно до цих норм при оплаті за годи­ни заміщення, яке тривало не більш як два місяці, здійснюється погодинна опла­та праці. Якщо заміщення тривало понад два місяці, то оплата праці педагогічного працівника проводиться з пер­шого дня заміщення на всі го­дини фактичного педагогічно­го навантаження по тарифі­кації.

Що стосується умов орга­нізації заміщення уроків тим­часово відсутніх учителів, то чинним законодавством вони не встановлені. На практиці, як правило, намагаються за­безпечити заміщення уроків тимчасово відсутніх учителів учителями тієї самої спеціаль­ності. Оплата за виконання такої роботи здійснюється з дотриманням викладених в по­передньому абзаці норм.

 

ОПЛАТА ПРАЦІ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Прошу Вас дати кон­сультацію з питання оплати праці вчителів. У нашій школі працюють вчителі початкових класів, які мають середню спе­ціальну освіту, понад 20 років пе­дагогічного стажу і восьмий та­рифний розряд. Чи можемо ми встановити цим вчителям де­в'ятий тарифний розряд за результатами атестації?

Вкажіть, будь ласка, норматив­ний документ, на який ми повинні спиратись у цьому питанні.

Тарифні розряди педагогі­чним працівникам установлю­ються за результатами атес­тації.

Згідно з п. 5.1. Типового положення про атестацію педа­гогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти України 20 серпня 1993 року, обов*язковими умовами для присвоєння вищої, першої, другої кваліфікаційних категорій (а отже, і відповідних тарифних роз­рядів) педагогічним пра­цівникам є вища освіта та відповідний стаж безпосередньої педагогічної роботи. За відсутності зазначених вище умов за результатами атестації категорія не присвоюється. Педагогічні працівники в цьо­му випадку атестуються на відповідність посаді, яку займа­ють, з визначенням посадового окладу (ставки заробітної пла­ти), а з вересня 2005 року - відповідного тарифного розряду (в межах восьмого — дев'я­того тарифних розрядів).

Умови встановлення окре­мим педагогічним працівни­кам без категорії певного та­рифного розряду викладено в примітках додатку № 6 до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. №557.

Згідно з приміткою фахівцям, які мають освітньо-кваліфіка­ційний рівень спеціаліста або магістра (до введення в дію За­кону України «Про освіту» — вищу освіту), установлюється дев'ятий тарифний розряд.

Фахівцям, які не мають ос­вітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону Украї­ни «Про освіту» — середньої спеціальної освіти), може бути встановлений лише восьмий тарифний розряд.

Щодо фахівців з освітньо-кваліфікаційним рівнем мо­лодшого спеціаліста (з серед­ньою спеціальною освітою), то за результатами атестації їм може бути встановлено як восьмий, так і дев'ятий тариф­ний розряд.

Конкретні розміри посадо­вих окладів (ставок заробітної плати) відповідно до схеми та­рифних розрядів визначають керівники навчальних закладів відповідно до п.2 зазначеного вище наказу Міністерства ос­віти і науки України від 26.09.2005 р. № 557.

 

 

 

 

ТРУДОВИЙ СТАЖ

Працювала на посаді вчителя початкових класів з 1 верес­ня 1939 року по 12 вересня 1941. Маю довідку, видану районним відділом освіти від 15 жовтня 1953 року № 177, що я справді в цей період працювала вчите­лем. Але мені ці 2 роки і 12 днів відмовляються зарахува­ти до трудового стажу.

Постановою Кабінету Міністрів України від 12 сер­пня 1993 № 637 затверджено порядок підтвердження трудо­вого стажу для призначення пенсій, якщо немає трудової книжки або відповідних за­писів у ній. Основним доку­ментом, що підтверджує стаж роботи, є трудова книжка.

Якщо немає трудової книжки або відповідних за­писів у ній, трудовий стаж встановлюється на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби, на­вчання, а також архівними установами. Якщо докумен­ти про трудовий стаж не збе­реглися, підтверджують тру­довий стаж органи Пенсійно­го фонду на підставі показань свідків. Якщо немає трудової книжки, а також якщо у тру­довій книжці немає необхід­них записів або вони непра­вильні чи неточні, для підтвердження трудового ста­жу приймаються довідки, ви­писки із наказів, особові ра­хунки і відомості на видачу заробітної плати, посвідчен­ня, характеристики, письмові трудові договори і угоди з відмітками про їх виконання та інші документи, які містять відомості про періоди роботи. Якщо немає до­кументів про стаж роботи та неможливо їх одержати у зв'язку з воєнними діями, сти­хійним лихом, аваріями, катастрофами або іншими над­звичайними ситуаціями, стаж роботи, який дає право на трудову пенсію, встанов­люється на підставі показань не менш як двох свідків, які б знали заявника по спільній з ним роботі на одному підприємстві, в установі, організації (в тому числі кол­госпі) або в одній системі. Зважаючи на викладене вище, Вам повинні були вра­хувати час роботи, за який Вам видано довідку, до трудового стажу. Оскільки між Вами і органом Пенсійного фонду ви­ник спір, для вирішення цьо­го питання маєте право звер­нутися до суду.

 

Я-ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА,,,

Просимо надати роз'яснення щодо кількості посад заступників директора в школі?

Листом Міністерства освіти і науки України «Про внесення змін і доповнень до Методичних рекомендацій із питань порядку формування штатів загальноосвітніх навчальних закладів» вне­сено зміни до Методичних рекомендацій, направ­лених листом Міністерства освіти і науки Украї­ни від 19.06.01 р. № 1/9-234. Цим листом вноси­лися зміни до пункту другого і запропоновано перший абзац цього пункту доповнити словами: «Посада заступника директора з виховної робо­ти вводиться обов'язково, якщо є 25 класів і більше». Тобто, консультація в газеті «Освіта Ук­раїни», на яку Ви посилаєтесь, була надана відпо­відно до методичних рекомендацій, викладених у зазначених вище листах Міністерства освіти і на­уки України. Якщо є 25 класів і більше, вводить­ся посада заступника директора з виховної робо­ти у межах визначених посад заступника з на­вчальної, навчально-виховної, виховної роботи.

У Вашій школі — 25 класів-комплектів, отже, і посада заступника з виховної роботи перед­бачена одна.

 

 

 

ЗАРПЛАТА БІЛЬША У МАГІСТРА?

Моя донька в 2005 році закінчила Чернівецький національний університет та отримала кваліфікацію «магістр української філології». Я вважала, що при вступі на роботу ця кваліфікація відіграватиме роль при оплаті. Але зарплата така сама, як і в тих, хто просто закінчив університет з кваліфікацією «вчитель-викладач». Чи це так має бути?

Чинним законодавством не встановлено залежності рівня заробіт­ної плати педагогічних працівників від наявності освітньо-кваліфіка­ційного рівня бакалавра, спеціаліста чи магістра.

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

головна
про профспілку
статут

колективна
угода

контакти
 

 

Ablabar ©