Зарплатні орієнтири 2010

(скачати у форматі word)


Початок нового звітного року для бухгалтера — це «звірка орієнтирів», пов'язаних насамперед із «зарплатними» розрахунками: від якої мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму відштовхуватися, чи не змінилися ставки внесків до фондів соціаль­ного страхування, яке «максимальне обмеження» і поріг застосування податкової соціальної пільги...
Ці та багато інших питань необхідно з'ясувати під час розрахунку першої зарплати 2010 року, а та­кож проконтролювати протягом усього року. Адже більшість зазначених показників протягом року змі­нюються.
Ситуація у цьому році взагалі не типова. Новий рік розпочався без нового закону про Держбюджет, але не без «бюджетних» показників мінімальної зар­плати та прожиткового мінімуму1! Мало того, і ДГТАУ, і ФСС з непрацездатності вже висловили­ся2 про те, що для обчислення ПДФО і допомоги з соціального страхування необхідно орієнтувати­ся на розміри мінімальної зарплати та прожитко­вого мінімуму, встановлені Законом № 16463.
Далі подано довідкову інформацію, що викорис­товується при розрахунках зарплати та інших виплат працівникам протягом 2010 року.

Податок з доходів фізичних осіб
З 1 січня 2010 року набрали чинності зміни, внесені Законом від 19.05.2009 р. № 1343-УІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Украї­ни з питань соціального захисту багатодітних сі­мей» (далі — Закон № 1343) до Закону про ПДФО4. Цим Законом змінено розмір «дитячої» податко­вої соціальної пільги.
Так, при розрахунках зарплати, починаючи з січ­ня 2010 року, необхідно врахувати, що розмір ПСП для особи, «яка має та виховує трьох чи більше ді­тей віком до 18 років» наразі становить не 150%, а 200% на кожну дитину. При цьому за особою збе­рігається право на отримання 100% пільги «на себе» (п.6.2, пп.6.5.1 ст.6 Закону про ПДФО). Зауважимо, що до внесення змін ця пільга у розмірі 150% на кожну дитину надавалася особі, яка «має троє чи більше дітей віком до 18 років».
Той самий Закон № 1343 доповнив пп.9.7.4 ст.9 Закону про ПДФО абзацом «ж», згідно з яким платник податку (мати чи батько), який виховує трьох і більше дітей, має можливість отримати цільову бла­годійну допомогу від резидента — юридичної або фі зичної особи у будь-якій сумі (вартості) без оподат­кування такої суми ПДФО.
Основні показники, які використовуватимуться для розрахунку ПДФО в 2010 році, а також порівняльну інформацію за попередні роки подано в таблиці 1:

ТАБЛИЦЯ 1 Основні показники для розрахунків з ПДФОз/п
1

Найменування показника
Граничний розмір доходу, до якого застосовується ПСП (пп.6.5.1 ст.6 Закону про ПДФО)*

2007 рік
740,00

Сума 2008 рік
890,00

грн.
2009 рік
940,00

2010 рік
1220,00

 

*У разі застосування «дитячих» пільг згідно з абзацами «о», «б» пп.6.1.2 і у 2010році — абзацом «е» пп.6.1.3 (до 2010року — абз.«в» пп.6.1.2) ст. 6 Закону про ПДФО граничний розмір доходу одного з батьків, до якого застосовується ПСП, визначається як добуток суми, зазначеної у ряд.1 цієї таблиці, і відповідної кількості дітей (пп.6.5.1 ст.6 Закону про ПДФОІ

2

Податкова соціальна пільга у розмірі:

2.1

100% (пп.6.1.1 ст.6 Закону про ПДФО)

200,00

257,50

302,50

434,50

2.2

150% (пп.6.1.2 ст.6 Закону про ПДФО)

300,00

386,25

453,75

651,75

2.3

200% (пп.6.1.3 ст.6 Закону про ПДФО)

400,00

515,00

605,00

869,00

3

Максимальний розмір нецільової благодійної допомоги без ПДФО для осіб, що мають право на ПСП, на рік (пп.9.7.3 ст.9 Закону про ПДФО)

740,00

890,00

940,00

1220,00

4

Максимальний розмір плати за навчання працівника за рахунок коштів підприємства без ПДФО, за місяць (пп.4.3.20 ст.4 Закону про ПДФО)

740,00

890,00

940,00

1220,00

 

 

 

 

 

 

5

максимальний розмір допомоги на поховання за рахунок роботодавця по­мерлого працівника без ПДФО (абзац «б» пп.4.3.21 ст.4 Закону про ПДФО)

1460,00

1780,00

1880,00

2440,00

 

6

Максимальна сума внеску на недержавне пенсійне забезпечення або довгострокове страхування життя за рахунок роботодавця без ПДФО на місяць (з розрахунку на одного працівника за сукупністю внесків)

740,00

890,00

940,00

1220,00

 

(абзац «в» пп.4.2.4 ст.4 Закону про ПДФО)*

 

 

 

 

 

*Використовується, якщо сума, яка дорівнює 15% заробітної плати працівника, бііьше зазначеної величини. У всіх інших випадках використовується показник, що дорівнює 15% від місячної заробітної плати працівника

>

7

Розмір натурального коефіцієнта (п.3.4 ст.З Закону про ПДФО)

1,176471

8

Загальна ставка ПДФО (п.7.1 ст.7 Закону про ПДФО)

15%

Мінімальна зарплата і прожитковий мінімум
Визначення мінімальної зарплати, подане у ст.95 КЗпП5 і у ст.З Закону про оплату праці6, з 1 січня 2010 року набуло нового звучання завдяки змінам, внесеним до цих законодавчих актів Законом Украї­ни від 25.06.2009 р. № 1574-УІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України стосовно по­годинної оплати праці».
Наразі під мінімальною зарплатою розуміють «за­конодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працівником місячну, а також погодинну норму праці (обсяг робіт)». При цьому в «Прикінцевих положеннях» Закону № 1574 КабМІну доручено «розробити та затвердити... механізм визначення та застосування мінімальної заробітної плати в погодинному розмірі». Оскільки на сьогодні такий порядок Кабміном не розроблено, можемо задовольнитися лише показником мі­німальної зарплати, встановленої Законом № 1646 з розрахунку на місяць.
Окрім цього, Закон № 1547 встановив, що з 1 січня 2010 року розмір мінімальної зарплати є обов'язковим на всій території України не лише для підприємств усіх форм власності та господарюван­ня, а й для «фізичних осіб, які використовують пра­що найманих працівників».
На відміну від мінімальної зарплати у методології визначення та встановлення прожиткового мінімуму в 2010 році не сталося жодних змін.
Актуальні розміри цих показників на 2010 рік відповідно до Закону № 1646 подано в таблиці 2.

ТАБЛИЦЯ  2 Мінімальна зарплата і прожитковий мінімум у 2010 році

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сума, грн.

 

 

Показник

 

 

 

 

з/п

3 1 січня по 31 березня

3 1 квітня по 30 червня

з 1 липня по 30 вересня

3 1 жовтня по 30 листопада

з 1 грудня по 31 грудня

1

Мінімальна зарплата

869.00

884,00

888,00

907,00

922,00

2

Прожитковий мінімум на працездатну

869,00

884,00

888,00

907,00

922,00

особу

3

Прожитковий мінімум для решти соціальних і демографічних груп:

4

діти віком до 6 років

755,00

767,00

771,00

787,00

799,00

5

діти віком від 6 до 8 років

901,00

917,00

921,00

941,00

957,00

6

особи, що втратили працездатність

695,00

706,00

709,00

723,00

734,00

7

на одну особу з розрахунку на місяць

825,00

839,00

843,00

861,00

875,00

 

Як бачимо з таблиці 2, у 2010 році вперше вико­нано вимогу ст.9 Закону про оплату праці та ст.95 КЗпП: розмір мінімальної зарплати протягом року відповідає прожитковому мінімуму на одну працездатну особу.
Внески до фондів соціального страхування
Ставки внесків до фондів соціального страхування в 2010 році не змінилися і залишилися на рівні показників 2009 року. У таблиці 4 (с.82) наведено основні ставки, крім ставок внесків на страхування від нещасного випадку, які будуть опубліковані у наступному номері
Окрім цього, нагадуємо, що обчислення внес­ків до фондів соціального страхування провадиться, виходячи з розміру максимального обмеження, визначеного на рівні п'ятнадцяти розмірів прожит­кового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб. Згадка про це міститься в усіх «соціаль­них» законах. Оскільки розмір максимального об­меження змінюється разом із розміром прожитко­вого мінімуму, в таблиці 3 цю величину подано для всього 2010 року.

ТАБЛИЦЯ 3 Максимальне обмеження для соціальних внесків у 2010 році


3 1 січня по 31 березня

3 1 квітня по 30 червня

3 1 липня по ЗО вересня

з 1 жовтня по ЗО листопада

з 1 грудня по 31 грудня

13035,00

13260,00

13320,00

13605,00

13830,00

 


розмір щорічної додаткової відпустки становить 10 календарних днів замість 7. А загальну тривалість такої відпустки, за наявності для неї кількох підстав, збільшено з 14 до 17 календарних днів.
Звітність до Пенсійного фонду України. Починаючи зі звітності за січень 2010 року, усі роботодавці звітуватимуть перед ПФУ в новому форматі.

 

ТАБЛИЦЯ 4 Основні ставки внесків до фондів соціального страхування ( окрім страхування від нещасного випадку) у 2010 році


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Види доходу*

Пенсійний фонд

ФСС з тимчасової втрати  працездатності

ФСС з безробіття

 

нарахування

утри­мання

нараху­вання

утримання

нарахування

утримання

 

 

 

 

0,5%, якщо зар­плата менше ПМ**

 

 

 

 

Доходи у вигляді заробітної плати (ФОП)

33,2%

2%

1,4%

1,6%

0,6%***

 

4% —для працівників-інвалідів

1%, якщо зарплата більше ПМ**

Оплата тимчасової непрацездатності, ут.ч. перші 5 днів

33,2%
4% — для працівників-інвалідів

2%

 

 

 

Винагороди за договорами за виконані роботи,

33,2%

2%

1,6%, якщо є трудові відносини з фізичною особою
2,2%, якщо немає

 

 

 

надані послуги

 

 

 

 

трудових відносин 3 фізичною особою

 

 

 

*Оподатковуються в межах максимального обмеження (табл.З).
**'Прожитковий мінімум на одну працездатну особу. Розміри на 2010рік див. у ряд.2 табл.2.

 

 

***У тому числі із заробітної плати іноземців і працюючих пенсіонерів до кінця 2010 року

 

¦

 

 

 

За матеріалами :"Бухгалтерія" 25.01.2010 №3-4

 
       
Ablabar©  

колективна
угода